Regulamin

Regulamin obowiązuje od 10.01.2023 r.

Właścicielem i wydawcą Serwisu jest INTENTO - ZAGÓRNY, MIŚKIEWICZ, SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA, REGON: 364712164, NIP: 8952084238, KRS: 0000623070, z siedzibą we Wrocławiu, 51-137, al. Jana Kasprowicza 46.

I. POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W REGULAMINIE

Serwis - serwis internetowy www.autogielda.pl.
Autogiełda - właściciel Serwisu.
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie www.autogielda.pl.
Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu, usługi, zredagowana i zamieszczona w Serwisie www.autogielda.pl przez Ogłoszeniodawcę.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. www.autogielda.pl jest serwisem ogłoszeniowo-informacyjnym.
 2. Serwis oferuje następujące usługi:
  1. zamieszczanie ogłoszeń przez osoby prywatne, w odpowiednich działach, według opłaty zgodnej z CENNIKIEM.
  2. zamieszczanie ogłoszeń przez przedsiębiorców, autokomisy, biura nieruchomości, sklepy i inne - patrz oferta AUTOKOMISY, NIERUCHOMOŚCI, SKLEPY.
  3. publikacja reklam zgodnie z zasadami i CENNIKIEM reklamy.
 3. Wszystkie ogłoszenia prezentowane w Serwisie podlegają zasadom określonym w niniejszym regulaminie.
 4. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 5. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nich zawarte.
 6. Do zamieszczenia ogłoszenia służy formularz dostępny w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazówek i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą być wypełnione obowiązkowo.
 7. Ogłoszenie zamieszczane przez formularz pojawia się w Serwisie najpóźniej w ciągu godziny od momentu aktywowania i opłacenia.
 8. Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie jest prezentowane przez czas określony w CENNIKU. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych ogłoszeń. Po upływie czasu prezentacji ogłoszenie przenoszone jest do archiwum, gdzie będzie przechowywane przez okres maks. 365 dni, a w ciągu pierwszych 90 dni może być prezentowane w Serwisie z dopiskiem "oferta archiwalna". Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie korzystając z odpowiednich opcji Serwisu.
 9. Dla zamieszczonych ogłoszeń można zamówić opcje dodatkowe, pozwalające lepiej zaprezentować i wyróżnić ogłoszenie w Serwisie.
 10. Z uwagi na fakt, że ogłoszenie i zamieszczone do niego zdjęcia stanowią własność Ogłoszeniodawcy i mogą być chronione prawem autorskim, zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w ogłoszeniach.
 11. Autogiełda zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń:
  1. niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne i tym podobne.
  2. niespełniających zasad określonych niniejszym regulaminem.
 12. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów wymienionych w punkcie 11., Ogłoszeniodawcy przysługuje zwrot pobranej wcześniej opłaty za emisję ogłoszenia, w postaci środków na konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie umożliwiających ponowne skorzystanie z usług Autogiełdy. Na wniosek Ogłoszeniodawcy opłata może zostać zwrócona na jego rachunek bankowy. W przypadku, gdy ogłoszenie zostało usunięte w trakcie emisji, przy zwrocie zostanie potrącona opłata proporcjonalnie do czasu trwania emisji ogłoszenia w Serwisie.
 13. Opłata za ogłoszenie nie zostanie zwrócona, gdy Ogłoszeniodawca sam usunie ogłoszenie przed terminem jego wygaśnięcia, bez względu na powód.
 14. Ceny wszystkich ogłoszeń i opcji dodatkowych zawiera CENNIK zamieszczony na stronie Serwisu.
 15. Sposób działania oferowanych rodzajów ogłoszeń i/lub opcji dodatkowych opisany jest w CENNIKU.
 16. Ceny oferowanych usług mogą ulec zmianie i obowiązują od momentu opublikowania nowego cennika na stronach Serwisu. Transakcje opłacone przed wprowadzeniem nowego cennika są realizowane do końca wg cennika obowiązującego w momencie zlecenia usługi.
 17. Autogiełda zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklamy kontekstowej na kartach i obok ogłoszeń prezentowanych w Serwisie.
 18. Właściciel Serwisu uprawniony jest do wymiany ogłoszeń z innymi serwisami bez odrębnej zgody Ogłoszeniodawcy.

III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenie musi być zamieszczone we właściwym dziale Serwisu. Oznacza to, że np. ogłoszenia dotyczącego sprzedaży samochodu nie można zamieścić w dziale Akcesoria samochodowe.
 2. Zamieszczając ogłoszenie należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*). W zależności od działu pola te mogą się różnić.
 3. Do każdego z zamieszczonych ogłoszeń Ogłoszeniodawca może dołączyć bezpłatnie do 12 zdjęć obrazujących ofertę.
 4. Cena podana w ogłoszeniu musi być ceną realną/prawdopodobną, pozwalającą na wybór oferty wg zadanych kryteriów cenowych przez osoby zainteresowane kupnem.
 5. Jedno ogłoszenie może być ofertą sprzedaży, kupna lub zamiany tylko jednego przedmiotu, kompletu przedmiotów lub usługi. Oznacza, że jest niedozwolone jest oferowanie więcej niż jednego konkretnego pojazdu, części, przedmiotu, nieruchomości, palety usług itp. w pojedynczej ofercie.
 6. Ogłoszenie nie może mieć charakteru reklamowego, za wyjątkiem ogłoszeń w dziale 'USŁUGI'. Opis towaru musi dotyczyć tylko jednego przedmiotu objętego ogłoszeniem. Np. niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń typu 'SKUP...', 'KUPIĘ WSZYSTKIE...', 'SPRZEDAM WSZYSTKIE...'.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatności w Serwisie można wykonywać za pomocą:
  1. bezpośredniej wpłaty na konto wydawnictwa,
  2. płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.autogielda.pl wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. Rejestracja może odbyć się automatycznie podczas zamieszczania ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie.
 4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Autogiełdą w zakresie zlecania usług dostępnych w Serwisie.
 5. Rejestracja wymaga podania ważnego adresu e-mail. Ogłoszeniodawca może wybrać własne hasło, które powinien zapamiętać oraz traktować jako informację poufną, nieudostępnianą osobom trzecim.
 6. Ogłoszeniodawca może zarejestrować się w Serwisie tylko raz. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego konta jest zabroniona. Konto nie może być też przeniesione na osoby trzecie.
 7. Autogiełda zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które jest nieaktywne przez okres minimum 24 miesięcy. Czas nieaktywności konta liczony jest od daty ostatniego zalogowania w Serwisie.

VI. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 1. Zakończenie umowy ze strony Ogłoszeniodawcy może nastąpić w każdej chwili poprzez samodzielne usunięcie konta w Serwisie.
 2. Usunięcie konta ze strony Ogłoszeniodawcy nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Autogiełdy ani zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Z chwilą usunięcia konta usuwane są jednocześnie wszystkie aktywne ogłoszenia Ogłoszeniodawcy. Zwrot opłat za te ogłoszenia nie przysługuje, gdy konto usuwane jest samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę lub na jego wniosek.
 4. Zakończenie umowy ze strony Autogiełdy może nastąpić z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. V ppkt. 7 niniejszego regulaminu.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku skorzystania z tego prawa, konsumentowi zwracana jest cena zakupu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod poniższym linkiem.
 3. Formularz z treścią oświadczenia powinien zostać wysłany drogą mailową na adres biuro@intento.pl lub pocztową na adres siedziby Autogiełdy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
 4. W przypadku, gdy świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Autogiełdy kwoty proporcjonalnej do czasu trwania usługi. Jeśli usługa została wykonana w całości, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

VIII. REKLAMACJE

 1. W przypadku zmiany treści ogłoszenia niezgodnej z intencją Ogłoszeniodawcy, usunięcia ogłoszenia przez Autogiełdę lub nienależytego wykonania umowy, Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, właściciel Serwisu po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści i formie lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty zapłaconej przez Ogłoszeniodawcę. Zwrot wykonywany jest w postaci środków na konto Ogłoszeniodawcy w Serwisie umożliwiających ponowne skorzystanie z usług Autogiełdy. Na wniosek Ogłoszeniodawcy zwrot zapłaconej kwoty może być wykonany na jego rachunek bankowy.
 3. Reklamacje można składać:
  1. przy pomocy internetowego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
  2. drogą pocztową na adres siedziby Autogiełdy,
  3. telefonicznie pod numerem: 607 344 700, czynne pn-pt w godz. 9-14.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.