Regulamin

Regulamin obowiązuje od 11.06.2018 r.

Właścicielem i wydawcą Serwisu jest INTENTO - ZAGÓRNY, MIŚKIEWICZ, SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA, REGON: 364712164, NIP: 8952084238, KRS: 0000623070, z siedzibą we Wrocławiu, 51-137, al. Jana Kasprowicza 46.

I. POJĘCIA WYKORZYSTYWANE W REGULAMINIE

Serwis - serwis internetowy www.autogielda.pl.
Autogiełda - właściciel Serwisu.
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie www.autogielda.pl.
Ogłoszenie - oferta sprzedaży przedmiotu, usługi, zredagowana i zamieszczona w Serwisie www.autogielda.pl przez Ogłoszeniodawcę.

II. ZASADY OGÓLNE

 1. www.autogielda.pl jest serwisem ogłoszeniowo-informacyjnym.
 2. Serwis oferuje następujące usługi:
  1. zamieszczanie ogłoszeń przez osoby prywatne, w odpowiednich działach, według opłaty zgodnej z CENNIKIEM.
  2. zamieszczanie ogłoszeń przez przedsiębiorców, autokomisy, biura nieruchomości, sklepy i inne - patrz oferta AUTOKOMISY, NIERUCHOMOŚCI, SKLEPY.
  3. publikacja reklam zgodnie z zasadami i CENNIKIEM reklamy.
 3. Wszystkie ogłoszenia prezentowane w Serwisie podlegają zasadom określonym w niniejszym regulaminie.
 4. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
 5. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie osób zamieszczających ogłoszenia oraz za transakcje przez nich zawarte.
 6. Do zamieszczenia ogłoszenia służy formularz dostępny w Serwisie. Pola formularza należy wypełniać według wskazówek i zasad określonych w formularzu, szczególną uwagę zwracając na pola oznaczone gwiazdką (*), które muszą być wypełnione obowiązkowo.
 7. Ogłoszenie zamieszczane przez formularz pojawia się w Serwisie najpóźniej w ciągu godziny od momentu aktywowania i opłacenia.
 8. Ogłoszenie zamieszczone w Serwisie jest prezentowane przez 21 dni. Autogiełda nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych ogłoszeń. Po 21 dniach prezentacji ogłoszenie przenoszone jest do archiwum, gdzie będzie przechowywane przez okres maks. 365 dni, a w ciągu pierwszych 90 dni może być prezentowane w serwisie z dopiskiem "oferta archiwalna". Ogłoszeniodawca może w każdej chwili usunąć ogłoszenie korzystając z odpowiednich opcji Serwisu.
 9. Dla zamieszczonych ogłoszeń można zamówić opcje dodatkowe, pozwalające lepiej zaprezentować i wyróżnić ogłoszenie w Serwisie.
 10. W ramach opcji dodatkowych istnieje możliwość zamieszczenia ogłoszenia także w gazecie wydawanej przez właściciela Serwisu, tj. "Auto Giełdzie Dolnośląskiej" oraz w gazecie wydawnictwa zewnętrznego - "Auto Giełdzie Małopolskiej".
 11. Z uwagi na fakt, że ogłoszenie i zamieszczone do niego zdjęcia stanowią własność Ogłoszeniodawcy i mogą być chronione prawem autorskim, zabrania się osobom trzecim kopiowania ogłoszeń oraz zdjęć, ilustracji i znaków graficznych zawartych w ogłoszeniach.
 12. Autogiełda zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń:
  1. niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne i tym podobne.
  2. niespełniających zasad określonych niniejszym regulaminem.
 13. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodów wymienionych w punkcie 12., Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów ogłoszenia.
 14. Opłata za ogłoszenie nie zostanie zwrócona, gdy Ogłoszeniodawca sam usunie ogłoszenie przed terminem jego wygaśnięcia, bez względu na powód.
 15. Ceny wszystkich ogłoszeń i opcji dodatkowych zawiera CENNIK zamieszczony na stronie Serwisu.
 16. Ceny oferowanych usług mogą ulec zmianie i obowiązują od momentu opublikowania nowego cennika na stronach Serwisu. Transakcje opłacone przed wprowadzeniem nowego cennika są realizowane do końca wg cennika obowiązującego w dniu zlecenia usługi.
 17. Autogiełda zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklamy kontekstowej na kartach ogłoszeń prezentowanych w Serwisie.
 18. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie w Serwisie wyraża jednocześnie zgodę na druk i publikację ogłoszeń w wydawnictwach gazetowych właściciela serwisu.
 19. Właściciel Serwisu uprawniony jest do wymiany ogłoszeń z innymi serwisami bez odrębnej zgody Ogłoszeniodawcy.

III. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenie musi być zamieszczone we właściwym dziale Serwisu. Oznacza to, że np. ogłoszenia dotyczącego sprzedaży samochodu nie można zamieścić w dziale Akcesoria samochodowe.
 2. Zamieszczając ogłoszenie należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką (*). W zależności od działu pola te mogą się różnić.
 3. Do każdego z zamieszczonych ogłoszeń Ogłoszeniodawca może dołączyć bezpłatnie do 12 zdjęć obrazujących ofertę.
 4. Cena podana w ogłoszeniu musi być ceną realną/prawdopodobną, pozwalającą na wybór oferty wg zadanych kryteriów cenowych przez osoby zainteresowane kupnem.
 5. Jedno ogłoszenie może być ofertą sprzedaży, kupna lub zamiany tylko jednego przedmiotu, kompletu przedmiotów lub usługi. Oznacza, że jest niedozwolone jest oferowanie więcej niż jednego konkretnego pojazdu, części, przedmiotu, nieruchomości, palety usług itp. w pojedynczej ofercie.
 6. Ogłoszenie nie może mieć charakteru reklamowego, za wyjątkiem ogłoszeń w dziale 'USŁUGI'. Opis towaru musi dotyczyć tylko jednego przedmiotu objętego ogłoszeniem. Np. niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń typu 'SKUP...', 'KUPIĘ WSZYSTKIE...', 'SPRZEDAM WSZYSTKIE...'.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatności w Serwisie można wykonywać za pomocą:
  1. bezpośredniej wpłaty na konto wydawnictwa,
  2. płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
  3. płatności za pośrednictwem usługi SMS-EXPRES.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.autogielda.pl wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja jest bezpłatna.
 3. Rejestracja może odbyć się automatycznie podczas zamieszczania ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie.
 4. Rejestracja oznacza zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Autogiełdą w zakresie zlecania usług dostępnych w Serwisie.
 5. Rejestracja wymaga podania ważnego adresu e-mail. Ogłoszeniodawca może wybrać własne hasło, które powinien zapamiętać oraz traktować jako informację poufną, nieudostępnianą osobom trzecim.
 6. Ogłoszeniodawca może zarejestrować się w serwisie tylko raz. Równoczesna rejestracja więcej niż jednego konta jest zabroniona. Konto nie może być też przeniesione na osoby trzecie.
 7. Autogiełda zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, które jest nieaktywne przez okres minimum 36 miesięcy.

VI. REKLAMACJE

 1. W przypadku zmiany treści ogłoszenia niezgodnej z intencją Ogłoszeniodawcy lub usunięcia ogłoszenia, Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, właściciel Serwisu po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć ceny ogłoszenia.
 3. Reklamacje dotyczące zamieszczonej oferty można składać pod nr. telefonu: 71 346 94 44 (wtorek, piątek w godz. 8:00 - 16:00, środa w godz. 10:00 - 16:00) lub przy pomocy internetowego formularza kontaktowego.
 4. Reklamacje przyjmowane są w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.
 5. Jeśli ogłoszenie nie pojawia się w Serwisie z powodów niezależnych od właściciela serwisu, ten nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy.