PRZYCZEPA CIĘŻAROWA WIELTON

nr II7LH4T 20 kwi
Krupski Młyn, woj. śląskie
10 800 zł cena wywoławcza netto
  • Rok produkcji 2005

NITROERG Spółka Akcyjna
43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
na sprzedaż przyczepy ciężarowej


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdu:
? Przyczepa Wielton PC 16CT, nr rej. STA 34PP, rok prod. 2005, dopuszczalna ładowność 12.300 kg, badanie techniczne aktualne.
Cena wywoławcza wynosi 10.800,- zł netto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych)

Wpłata wadium nie jest wymagana.

Pojazd znajduje się w NITROERG S.A. ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn

Sprzedaż ww. pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%, który zostanie doliczony do ceny netto sprzedaży.

Ww. cena nie zawiera żadnych ewentualnych kosztów, jakie poniesie nabywca pojazdu.

2. Pisemne oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z napisem: ?Przetarg na sprzedaż przyczepy Wielton ? nie otwierać? w Kancelarii Ogólnej NITROERG S.A.
w Bieruniu lub w Krupskim Młynie w terminie do dnia 15.05.2017 r. do godz. 12.00.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2017 r. o godz. 10.00 w NITROERG S.A.
w Bieruniu. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełni wymogi formalne
i oferować będzie najlepszą cenę. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi drogą mailową.
4. W przypadku zaoferowania najwyższej ceny przez dwóch lub więcej oferentów, zostanie wśród nich przeprowadzona licytacja z postąpieniem w wysokości 500 zł. O terminie licytacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Oferent ma prawo zapoznać się ze stanem technicznym pojazdów w Wydziale Transportu
w Krupskim Młynie w dniach od 24.04.2017 r. do 12.05.2017 r. po uprzednim uzgodnieniu
z p. Witoldem Bulas ? tel. 32/4662245, e-mail: w.bulas@nitroerg.pl lub p. Bożeną Guzy ?
tel. 32/46622 44, e-mail: b.guzy@nitroerg.pl .
6. Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki w Bieruniu
i w Krupskim Młynie oraz na stronie internetowej Spółki www.nitroerg.pl w zakładce Przetargi.
7. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.
8. NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz nie podając przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.

Zobacz także

PRZYCZEPY I NACZEPY
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM
9 900 zł 2009
  • Rok produkcji: 2009
  • Ładowność: 2060 kg
  • Dop. masa całkowita: 2700 kg
  • Liczba osi: 2
Szczegóły
PRZYCZEPY I NACZEPY
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM
1 050 zł 1991
  • Rok produkcji: 1991
  • Ładowność: 400 kg
  • Dop. masa całkowita: 550 kg
  • Liczba osi: 1
Szczegóły