PRZYCZEPA CIĘŻAROWA WIELTON

nr II7LH4T 20 kwi
Krupski Młyn, woj. śląskie
10 800 zł cena wywoławcza netto
  • Rok produkcji 2005

NITROERG Spółka Akcyjna
43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
na sprzedaż przyczepy ciężarowej


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdu:
? Przyczepa Wielton PC 16CT, nr rej. STA 34PP, rok prod. 2005, dopuszczalna ładowność 12.300 kg, badanie techniczne aktualne.
Cena wywoławcza wynosi 10.800,- zł netto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych)

Wpłata wadium nie jest wymagana.

Pojazd znajduje się w NITROERG S.A. ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn

Sprzedaż ww. pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%, który zostanie doliczony do ceny netto sprzedaży.

Ww. cena nie zawiera żadnych ewentualnych kosztów, jakie poniesie nabywca pojazdu.

2. Pisemne oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z napisem: ?Przetarg na sprzedaż przyczepy Wielton ? nie otwierać? w Kancelarii Ogólnej NITROERG S.A.
w Bieruniu lub w Krupskim Młynie w terminie do dnia 15.05.2017 r. do godz. 12.00.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2017 r. o godz. 10.00 w NITROERG S.A.
w Bieruniu. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełni wymogi formalne
i oferować będzie najlepszą cenę. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi drogą mailową.
4. W przypadku zaoferowania najwyższej ceny przez dwóch lub więcej oferentów, zostanie wśród nich przeprowadzona licytacja z postąpieniem w wysokości 500 zł. O terminie licytacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Oferent ma prawo zapoznać się ze stanem technicznym pojazdów w Wydziale Transportu
w Krupskim Młynie w dniach od 24.04.2017 r. do 12.05.2017 r. po uprzednim uzgodnieniu
z p. Witoldem Bulas ? tel. 32/4662245, e-mail: w.bulas@nitroerg.pl lub p. Bożeną Guzy ?
tel. 32/46622 44, e-mail: b.guzy@nitroerg.pl .
6. Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki w Bieruniu
i w Krupskim Młynie oraz na stronie internetowej Spółki www.nitroerg.pl w zakładce Przetargi.
7. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.
8. NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz nie podając przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Kontakt

Zobacz także

PRZYCZEPY I NACZEPY
PRZYCZEPA TOWAROWA
3 300 zł 1996
  • Rok produkcji: 1996
Szczegóły
PRZYCZEPY I NACZEPY
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM
9 900 zł 2009
  • Rok produkcji: 2009
  • Ładowność: 2060 kg
  • Dop. masa całkowita: 2700 kg
  • Liczba osi: 2
Szczegóły