RENAULT PREMIUM

nr IN1CFJX 18 gru 980
Krupski Młyn, woj. śląskie
 • Rok prod. 2011
 • Przebieg 905 tys. km
 • Poj. silnika 10837 ccm
 • Rodzaj paliwa diesel

Szczegóły

 • Informacje
  • Silnik diesel
  • Kolor czerwony
Historia pojazdu
  • I właściciel

NITROERG Spółka Akcyjna
43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
ogłaszaprzetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż ciągnika siodłowego Renault Premium
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przez NITROERG S.A. (dalej także "Spółka") niżej wymienionego używanego pojazdu:
Ciągnik siodłowy Renault Premium, nr rej. SBL 19483,
- model 460 19 T 4x2
- rok prod. 2011,
- moc silnika 346 kW,
- pojemność silnika 10837 cm3,
- wskazanie licznika 904945 km,
- badanie techniczne aktualne do 1.09.2022 r.
zwanego dalej także "pojazdem" lub "przedmiotem sprzedaży", dla którego cena wywoławcza wynosi 25.830,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych), w tym 23% VAT;
Ww. cena nie obejmuje żadnych kosztów, jakie ewentualnie poniesie nabywca pojazdu w związku z udziałem w przetargu i nabyciem pojazdu.
Pojazd znajduje się w NITROERG S.A. przy ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn.
2. Pisemne oferty należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem: "Przetarg na sprzedaż ciągnika siodłowego Renault Premium ? nie otwierać" w Kancelarii Ogólnej NITROERG S.A. w Bieruniu lub przesłać na adres: NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń - w terminie do dnia 02.12.2021 r. do godz. 12.00.
3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 2.583,00 zł (z podaniem celu wpłaty) na konto NITROERG S.A. w ING Bank Śląski nr 30 1050 1230 1000 0002 0085 5021 lub w kasie Sprzedającego w terminie do dnia 01.12.2021 r. do godz. 12.00.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.
5. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy zakupu pojazdu przez oferenta, którego oferta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2021r. o godz. 10.00 w NITROERG S.A. w Bieruniu.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełni wymogi formalne i oferować będzie najwyższą cenę. Zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu nastąpi drogą mailową.
8. W przypadku zaoferowania najwyższej ceny przez dwóch lub więcej oferentów, zostanie wśród nich przeprowadzona licytacja, dla której postąpienie wynosi 300 zł brutto. O terminie licytacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Oferent ma prawo zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu w Dz. Spedycyjno-Transportowym
w Krupskim Młynie w dniach od 17.11.2021 r. do 30.11.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu z p. Witoldem Bulasem, tel. 32/4662245, e-mail: w.bulas@nitroerg.pl
10. Regulamin postępowania przetargowego wraz z formularzem ofertowym dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki w Bieruniu i w Krupskim Młynie oraz na stronie internetowej Spółki https://nitroerg.pl/przetargi-sprzedaje/.11. Przetarg nie podlega przep Ustawy o ZP

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.