RENAULT PREMIUM

nr II7LH4L 20 kwi
Krupski Młyn, woj. śląskie
31 680 zł cena wywoławcza netto lub od 996,71 zł/mc Oblicz 
  • Rok prod. 2005

NITROERG Spółka Akcyjna
43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY
na sprzedaż samochodu ciężarowego


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż pojazdu:
Samochód ciężarowy Renault Premium Router 420.26 6x2, nr rej. STA 34SK, rok prod. 2005,
moc silnika 303 kW, pojemność silnika 11.116 cm3, przebieg 1.264.264 km, badanie techniczne aktualne.
Cena wywoławcza wynosi 31.680,- zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Wpłata wadium nie jest wymagana.

Pojazd znajduje się w NITROERG S.A. ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn

Sprzedaż ww. pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%, który zostanie doliczony do ceny netto sprzedaży.

Ww. cena nie zawiera żadnych ewentualnych kosztów, jakie poniesie nabywca pojazdu.

2. Pisemne oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie z napisem: "Przetarg na sprzedaż pojazdu Renault Premium -nie otwierać" w Kancelarii Ogólnej NITROERG S.A. w Bieruniu lub w Krupskim Młynie w terminie do dnia 15.05.2017 r. do godz. 12.00.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.05.2017 r. o godz. 10.00 w NITROERG S.A. w Bieruniu.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełni wymogi formalne i oferować będzie najlepszą cenę. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi drogą mailową.
4. W przypadku zaoferowania najwyższej ceny przez dwóch lub więcej oferentów, zostanie wśród nich przeprowadzona licytacja z postąpieniem w wysokości 500 zł. O terminie licytacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Oferent ma prawo zapoznać się ze stanem technicznym pojazdów w Wydziale Transportu w Krupskim Młynie w dniach od 24.04.2017 r. do 12.05.2017 r. po uprzednim uzgodnieniu z p. Witoldem Bulas - tel. 32/4662245, e-mail: w.bulas@nitroerg.pl lub p. Bożeną Guzy - tel. 32/4662244, e-mail: b.guzy@nitroerg.pl .
6. Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki w Bieruniu
i w Krupskim Młynie oraz na stronie internetowej Spółki www.nitroerg.pl w zakładce Przetargi.
7. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
8. NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty oraz nie podając przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Kontakt

Uwaga! Oglądana oferta jest ofertą archiwalną i może być już nieaktualna.